Aktualności:


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Autor: Robert Remberger

Wprowadzono:

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących: Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; W 2014 roku środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i powyżej, zgodnie z zapisem ustawowym. Żadne dodatkowe priorytety nie zostały określone. 

Rekrutacja do projektu „Pomaga nam nauka” - realizowanego przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Autor: Robert Remberger

Wprowadzono:

INFORMACJA   Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację do projektu pn. „Pomaga nam nauka”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku.

Projekt Zielone Światło 2 edycja - Trening umiejętności interpersonalnych

Autor: Ewa Ligęza

Wprowadzono:

W dniach od 07-10.07.2014r. w Myśliborzu odbył się Trening Umiejętności Interpersonalnych. Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia: spostrzeganie i rozumienie innych ludzi i samego siebie w trakcie kontaktów z innymi, komunikowanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów międzyludzkich, uczenie się w oparciu o doświadczenia osobiste. 

Ostatnie aktualizacje: